Select Page

I.  Obsah a účel dokumentu

 

V rámci tohoto dokumentu naleznete informace týkající se zpracování osobních údajů společnosti Edit Perfectly s.r.o. Jsme potěšeni Vaší návštěvou na našich webových stránkách a také Vaším zájmem. Ochranu Vašich osobních údajů bereme vážně a chtěli bychom, abyste se při návštěvě našich internetových stránek cítili dobře. Ochrana Vašeho soukromí při zpracování osobních údajů je pro nás důležitou záležitostí, kterou při našich obchodních procesech bereme na zřetel.

Po přečtení těchto zásad zjistíte:

 •         na základě jakého právního důvodu jsou Vaše osobní údaje zpracovávány;
 •         po jak dlouhou dobu jsou osobní údaje zpracovávány;
 •         zda jsou osobní údaje předávány třetímu subjektu;
 •         jaká jsou Vaše práva ve vztahu ke správci osobních údajů.

 

II. Správce osobních údajů – kdo jsme a jak nás můžete kontaktovat?

 

Správcem osobních údajů je společnost Edit Perfectly s.r.o., se Smetanova 1912/5, 737 01 Český Těšín, IČ: 06644694 („Edit Perfectly“).

Edit Perfectly zpracovává osobní údaje fyzických osob („subjektů údajů“) jako správce v souladu s platnou právní úpravou, zejm. zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů („ZOOÚ“) a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“).

Kontaktní e-mail: info@editperfect.ly, webové stránky: www.editperfect.ly

 

III. Jaké osobní údaje zpracováváme a jak je získáváme?

 

Osobní údaje, které nám sdělujete v rámci využívání služeb poskytovaných nebo nabízených naší společností, nebo které jsou získávány během návštěvy našich webových stránek, zpracováváme v souladu s právními předpisy. Takto získané osobní údaje budou naší společností jako správcem osobních údajů použity jen k účelům a za podmínek stanovených v této informaci.

Vaše osobní údaje zpracováváme jen tehdy, když nám je poskytnete dobrovolně a z vlastní vůle, například v rámci registrace k odběru zboží či služeb nebo k účasti v soutěži, diskuzních fórech, anketách, za účelem realizace smlouvy apod.

Vaše osobní údaje budou použity pro informování o nových produktech, službách, speciálních nabídkách a k optimalizaci našich služeb Vám, popř. k zasílání obchodních sdělení, jak je uvedeno dále, a to vždy jen k účelu, ke kterému byly shromážděny a v nezbytném rozsahu. Postoupení osobních údajů státním zařízením a úřadům je přípustné pouze na základě povinnosti stanovené právními předpisy.

 

IV. K jakým účelům osobní údaje zpracováváme, po jakou dobu a co nás k tomu opravňuje?

 

Edit Perfectly jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje na základě následujících důvodů:

 •       souhlas se zpracováním osobních údajů dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR;

Právním titulem (oprávněním) pro zpracovávání těchto údajů je přímo plnění smluvních povinností ze smlouvy uzavřené mezi námi. Takovou povinností může být dodání zboží, služeb apod. Přitom nemusí jít vyloženě o smlouvu uzavřenou v klasické tištěné podobě, vlastnoručně podepsané. Může jít např. i o smlouvu uzavřenou odesláním poptávky anebo objednávky z webového rozhraní https://editperfectly.s.xtrf.eu/qrf/#/quote/request kupujícím.

K tomuto účelu osobní údaje zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu mezi námi. Po skončení smluvního vztahu jsou pak některé údaje uchovávány pro účely plnění právních povinností nebo pro účely oprávněného zájmu.

 •       plnění právních povinností dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR (zejména účetní, daňové a archivační);

Abychom dostáli povinnostem vyplývajícím z platných právních předpisů, zejména v oblasti účetnictví, daňového práva a archivnictví, zpracováváme tyto údaje: jméno a příjmení, adresa, IČ.

Doba, po kterou jsou údaje zpracovávány, je stanovena přímo příslušnými právními předpisy, které nám povinnost jejich zpracování ukládají.

 •       ochrana oprávněných zájmů správce či třetí strany dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR (zejm. za účelem marketingových aktivit, vymáhání oprávněných nároků správce, ochrana majetku správce, zpracování cookies).

Oprávněný zájem může pokrývat celou řadu situací. Proto Vás informujeme o oprávněných zájmech, pro které osobní údaje zpracováváme:

Oprávněným zájmem je ochrana a prokázání našich práv a právních nároků, zejména z uzavřených smluv anebo způsobené újmy. Pro tyto účely zpracováváme osobní údaje po dobu 4 let po ukončení smluvní spolupráce nebo našeho posledního kontaktu, pokud k uzavření smlouvy nedošlo. Tato lhůta je stanovena vzhledem k promlčecím lhůtám nároků se zohledněním toho, že se o případném u soudu uplatněném nároku nemusíme dozvědět hned v okamžiku jeho uplatnění druhou stranou. Pro tyto účely jsou uchovávány údaje ze smluv a naší vzájemné komunikace.

 •         Zasílání obchodních sdělení

Vámi poskytnutou emailovou adresu je Edit Perfectly oprávněna využít k zasílání obchodních sdělení obsahující informace o novinkách, pořádaných akcích, soutěžích nebo o k nabídce výrobků a služeb společnosti Edit Perfectly v souladu s podmínkami § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a změně některých zákonů. V případě, že si nepřejete další zasílání elektronických obchodních sdělení, můžete se z odběru kdykoliv bezplatně odhlásit pomocí odhlašovacího odkazu uvedeného v patičce každého emailu obsahujícího obchodní sdělení.

 •         Bezpečnost

Edit Perfectly přijímá a dodržuje technická, organizační a bezpečnostní opatření, aby chránila Vaše osobní údaje proti jejich úniku, ztrátě, zničení a proti neoprávněnému zásahu nepovolaných osob. Zpracovávání vašich osobních údajů a přístup k nim bude zajišťován pouze k tomu pověřenými osobami, které jsou zavázány k povinnosti mlčenlivosti a k dodržování právních předpisů.

 •         Cookies

Edit Perfectly používá cookies k tomu, aby zajistila optimální technické a uživatelské fungování stránek. Cookies jsou malé „soubory”, které se uloží na váš pevný disk. To vede k usnadnění navigace a zajištění vysoké míry uživatelského komfortu webové stránky. Cookies se mohou využívat mj. ke zjištění, zda jste už ze svého počítače navštívili naše stránky.

Používání cookies můžete deaktivovat či změnit jejich nastavení ve svém internetovém prohlížeči. Bližší informace o podmínkách užívání cookies naší společností naleznete v Prohlášení k souborům cookies, které je dostupné zde.

 

V. Zpracovávání osobních údajů třetími stranami

 

Webové stránky naší společnosti mohou obsahovat odkazy na webové stránky jiných společností. Je naší povinností vás upozornit na to, že pokud kliknete na odkaz na jakékoliv takové stránky, může se řídit ochrana osobních údajů na těchto stránkách vlastními zásadami pro ochranu osobních údajů, a společnost Edit Perfectly nemůže být odpovědná za soulad podmínek ochrany osobních údajů třetích stran – provozovatelů těchto jiných webových stránek s právními předpisy. Při návštěvě webových stránek třetích stran a před poskytnutím vašich osobních údajů na webových stránkách třetích stran si prosím zkontrolujte jejich zásady ochrany osobních údajů.

V rámci Edit Perfectly jsou osobní údaje subjektů údajů zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům společnosti Edit Perfectly, či zaměstnancům zpracovatelů, a to pouze v míře nezbytné pro účely zpracování. Společnost Edit Perfectly je oprávněna poskytovat osobní údaje třetím subjektům, je-li to nezbytné za účelem poskytování služeb společnosti Edit Perfectly. Jedná se o tyto zpracovatele:

 •         Mailchimp , 675 Ponce de Leon Ave NE Suite 500030308
 •         Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4
 •         Facebook, Inc., Facebook UK limited, 10 Brock Street, Regent´s place, London, NV1 3FG
 •         Linkedin.com, Linkedin International Unlimited, Linked EMEA Headquarter, Vilton place, Dublin 2

Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, kteří pro Edit Perfectly provádějí zpracování osobních údajů na základě příslušné smlouvy o zpracování osobních údajů (např. externí mzdová účetní společnost, daňový či právní poradce, reklamní agentura, společnost realizující distribuci zásilek, společnost realizující platby). Edit Perfectly za zpracovatele osobních údajů vybírá po pečlivém zvážení pouze takovou osobu, která poskytne maximální záruky o technickém a organizačním zabezpečení ochrany předávaných osobních údajů.

Za určitých podmínek je pak společnost Edit Perfectly oprávněna některé Vaše osobní údaje předat na základě platných právních předpisů např. orgánům činným v trestním řízení a dalším orgánům veřejné moci.

 

VI.   Informace o dalších vašich právech v oblasti ochrany osobních údajů

 

Informace podle článku 15 GDPR: Právo na přístup k osobním údajům

Subjekt údajů má právo získat potvrzení, zda jeho osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k osobním údajům a k dalším informacím.

Subjekt údajů má právo na poskytnutí kopie osobních údajů zpracovávaných správcem. Za další kopie správce může účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů.

Informace podle článku 16 GDPR: Právo na opravu

Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají.

Informace podle článku 17 GDPR: Právo na výmaz

Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, pokud je k tomu dán důvod. To se neuplatní, pokud je zpracování osobních údajů nezbytné zejména za účelem splnění právní povinnosti a pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Informace podle článku 18 GDPR: Právo na omezení zpracování

Subjekt údajů má právo na to, aby správce omezil za určitých situací zpracování jeho osobních údajů.

Informace podle článku 19 GDPR: Oznamovací povinnost

Správce oznamuje jednotlivým příjemcům, jimž byly osobní údaje zpřístupněny, veškeré opravy nebo výmazy osobních údajů nebo omezení zpracování, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí.

Informace podle článku 21 GDPR: Právo vznést námitku

Z důvodů týkajících se konkrétní situace má subjekt údajů právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů.

Informace podle článku 34 GDPR: Oznamování případů porušení zabezpečení osobních údajů

Pokud je pravděpodobné, že určitý případ porušení zabezpečení osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody subjektu údajů, má správce povinnost toto porušení bez zbytečného odkladu subjektu údajů oznámit.

Edit Perfectly s.r.o.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 17. 5. 2018.